Program Ekonomi

  1. Menimbulkan kesedaran kepada masyarakat untuk melibatkan diri dalam bidang ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.
  2. Pemilikan hartanah untuk mempertahan dan mengekalkan harta atau hak orang Islam.
  3. Memberi kesedaran kepada masyarakat supaya mengusahakan tanah terbiar untuk dimajukan.
  4. Mengembangkan penerimaan terhadap kaedah musyarakah, mudharabah dan sebagainya bagi menjamin keadilan dan amalan ekonomi masyarakat Islam.
  5. Menyediakan kepakaran dan khidmat nasihat dalam bidang pertanian, perladangan, memajukan tanah-tanah milik orang-orang Islam khususnya.
  6. Menyelaras aktiviti korban, aqiqah dan sebagainya suapaya lebih memberi manfaat kepada masyarakat.
  7. Menyumbang tenaga khidmat nasihat kepada masyarakat untuk mengembangkan aktiviti perternakan.
  8. Lain-lain aktiviti ekonomi yang boleh menaikkan taraf sosio-ekonomi masyarakat Islam.
  9. Menerbit, menterjemah, membiayai penterjemahan buku-buku agama khususnya mengenai muamalat dan sebagainya.